Direct aanmelden

Alles voor Jeugd & Gezin

Goede zorg en begeleiding

Comfortzorg biedt een breed pakket aan diensten voor u, uw kind en/of uw gezin. Uw hulpvragen kunnen zeer divers zijn en wij bieden zorg op maat. Comfortzorg is breed inzetbaar en kijkt per persoon en per situatie naar wat er nodig is. Persoonlijk en gericht op uw wensen.

HULP BIJ GEDRAGSPROBLEMEN

Zit uw kind niet goed in zijn vel?
Heeft uw kind steeds ruzie? Of heeft uw kind het gevoel de wereld niet te begrijpen of andersom? Wij hebben specialistische kennis in huis om uw kind te ondersteunen.

Comfortzorg biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen die door omstandigheden of door een beperking ondersteuning nodig hebben. Tijdelijk of structureel. Hierbij kunt u denken aan kinderen met: autisme, PDD-NOS, Asperger, (licht) verstandelijke beperking, ADHD, ADD, borderline problematiek, bipolaire stoornis, depressieve klachten of angstklachten.In een afgestemd plan maken we maatwerk afspraken passend bij de situatie, op zoek naar kansen en mogelijkheden en vooral praktisch voor u en uw kind.Vraag naar onze mogelijkheden.

HULP BIJ OPVOEDPROBLEMEN

Ervaart u enorme druk of is uw gezin in een negatieve spiraal terecht gekomen?
Comfortzorg kan u helpen om uw opvoedingsvaardigheden uit te breiden en meer inzicht te krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind zodat u hier beter op in kunt spelen. Tevens kunnen wij u helpen bij het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen zoals het aanbrengen van structuur en/of een dagprogramma.De begeleiding die Comfortzorg biedt heeft als doel om u als ouder verder op weg te helpen bij het opvoeden van uw kind.

Comfortzorg gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om de opvoedsituatie te optimaliseren.Wij starten met wekelijks contact met de ambulant begeleider. In het begin kan dat meer zijn en aan het einde van het programma wat minder. De begeleiding duurt zo lang als het nodig is, maar over het algemeen duurt dit een jaar.
Vraag naar onze mogelijkheden.

HULP BIJ SCHEIDINGSPROBLEMATIEK

Heeft u ondersteuning nodig tijdens de scheiding?
Jaarlijks worden zo’n 3000 kinderen betrokken in een scheiding, waarbij de strijd tussen ouders als heftig wordt ervaren. Hierdoor kan het contact tussen het kind met beide of een van de ouders moeizaam verlopen.Comfortzorg helpt u, uw kind(eren) en uw ex-partner om op een gezonde manier om te gaan met uw kind. Uw kind staat in dit programma centraal.

U blijft beiden ouders van het kind en het is belangrijk om tijdens deze begeleiding en bemiddeling in ouderschap uw kind voorop te stellen.In een afgestemd plan maken we maatwerkafspraken passend bij de situatie, het traject loopt zo lang als het nodig is, maar gemiddeld kunt u rekenen op een traject van negen maanden. Vraag naar onze mogelijkheden.

OUDERSCHAPSBEOORDELING

Wilt u laten zien dat u in staat bent om voor uw kind(eren) te zorgen?
Beoordeling van ouderschap wordt ingezet als kind(eren) uit huis zijn geplaatst, of dreigen uit huis te worden geplaatst. De beoordeling gaat over het contact tussen ouders en kinderen. Daarbij is de veiligheid van de kinderen belangrijk.In ons programma kunnen gezinnen en aanstaande ouders aan problemen werken en een nieuwe start maken. Comfortzorg geeft, in samenwerking met de gedragswetenschapper, antwoord op de onderzoeksvragen van de jeugdzorgwerker.

Afhankelijk van de onderzoeksvragen van de jeugdzorgwerker, duurt een traject gemiddeld 8 tot 10 gesprekken en/of bezoeken.Wij hebben geen wachttijden en kunnen u helpen bij de ouderschapsbeoordeling. Wij luisteren naar uw verhaal en zorgen voor een gepast behandelplan. Vraag naar onze mogelijkheden.

BEGELEIDING BIJ OMGANGSREGELING

Heeft u een omgangsregeling met uw kind(eren) waarbij begeleiding nodig is?
Bij een scheiding tussen ouders of bij een uithuisplaatsing / OTS is het soms moeilijk om goede afspraken te maken over een omgangsregeling voor de kinderen. Omgangsbegeleiding kan dan helpen om te komen tot bezoekmomenten die goed zijn voor de kinderen. Contact met  ouders is voor kinderen heel belangrijk, wij begeleiden een goede en plezierige omgang.

De omgangsbegeleiding kan tot doel hebben om samen tot een regeling te komen, waar beide ouders zich aan houden. Het belang en de veiligheid van het kind staan hierbij voorop. Deze doelen worden bereikt door begeleide bezoeken tussen de (niet-verzorgende) ouder en het kind. Vaak is er in dit geval een gezinsvoogd bij uw gezin betrokken die ons een opdracht geeft om een omgangsregeling te starten.  Deze start de gezinsvoogd namens de rechter. Daarmee bent u verplicht tot deelname.
Gemiddeld duurt dit traject zes tot negen maanden. Vraag naar onze mogelijkheden.

Zorg na de kraam

Heeft u verlengde kraamzorg nodig aanvullend op de reguliere kraamzorg?
Bent u, of is uw baby na de officiële kraamtijd medisch gezien niet voldoende hersteld, dan kunt u op indicatie extra zorg krijgen.De verlengde kraamzorg bestaat uit de normale kraamzorg-taken, maar kan ook eventueel aangevuld worden met extra begeleiding en verpleging. Voor het krijgen van verlengde kraamzorg is een verklaring nodig van uw huisarts of verloskundige. Uw zorgverzekeraar bepaalt of en hoeveel aanvullende zorg u vergoed krijgt.

HULP OP SCHOOL EN THUIS

Zoekt u naar begeleiding voor uw kind op school?
Heeft uw kind veel ruzie op school? Doet het niet wat wordt gevraagd? Of is uw kind juist heel stil en wordt het gepest?Wij helpen uw kind, u als ouder en de leerkrachten als het niet goed op school gaat. Met onze begeleiding zorgen we ervoor dat uw kind niet thuis komt te zitten of in een negatieve spiraal terecht komt.Onze medewerkers bieden deze begeleiding op school en via extra een-op-een begeleiding. Hierbij werken we nauw samen met u en de school.In een afgestemd plan maken we maatwerk afspraken passend bij de situatie, op zoek naar kansen en mogelijkheden en vooral praktisch voor u en uw kind. Vraag naar onze mogelijkheden.

Verzorging en verpleging

Heeft uw kind thuiszorg nodig?
Wij bieden onder andere wondverzorging, het toedienen van injecties, toediening van medicijnen, stomazorg. Denk bijvoorbeeld ook aan hulp bij aan- en uitkleden, wassen en douchen en huidverzorging. Dit wordt vaak hulp bij ‘ algemene dagelijkse activiteiten’ genoemd.In geval van verpleging stelt onze wijkverpleegkundige de indicatie zelf, zodat we onmiddellijk kunnen beginnen. U kijkt samen met ons of uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding.Wij bieden volledige coördinatie van de zorg in nauw overleg met u en uw omgeving. Vaak is er thuis meer mogelijk dan gedacht.Wij luisteren naar uw verhaal en zorgen voor een gepast behandelplan.

Goede zorg en begeleiding

Comfortzorg biedt een breed pakket aan diensten voor u, uw kind en/of uw gezin. Uw hulpvragen kunnen zeer divers zijn en wij bieden zorg op maat. Comfortzorg is breed inzetbaar en kijkt per persoon en per situatie naar wat er nodig is. Persoonlijk en gericht op uw wensen.

Het friese Verwijsindex

Wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij kind of gezin, dan is het goed dat de verschillende vormen van hulpverlening hiervan op de hoogte zijn en zo de hulp op elkaar af kunnen stemmen. Daarom bestaat de Friese verwijsindex.

Het doel van de verwijsindex is dat de juiste zorg, hulp of begeleiding geboden wordt zodat de jeugdige datgene krijgt wat nodig is om zich te ontwikkelen tot een volwassene. Dit op een zo vroeg mogelijk moment, zodat kan worden voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.
In deze animatie wordt de inzet van de verwijsindex duidelijk uitgelegd.

Hebben wij/heb ik een indicatie nodig?

Voor de hulpverleningstrajecten is een indicatie nodig vanuit de Jeugdwet. De gemeente kan deze indicatie stellen of een directe verwijzer zoals een huisarts of voogd, iemand van een gecertificeerde instelling. Vaak gebeurd dit ook in overleg met onze aanmeld- en intakemedewerker zodat helder is wat de vragen zijn en het doel wat bereikt moet worden. De gemeente zal dan de indicatie aan ons doorgeven zodat wij kunnen starten met de hulpverlening. Ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor hulp die vanuit de Jeugdwet geboden wordt.

Financieringsvormen

Hulpverlening aan jeugd wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Na het 18de jaar wordt de hulpverlening gefinancierd vanuit de WMO.
De gemeente betaalt deze zorg. Hulp aan kinderen t/m 18 jaar is voor de ouders gratis. Voor hulp vanuit de WMO wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hulp aan ouders die niet betrekking hebben op opvoeding of kind maar op eigen problematiek kan ook gefinancierd worden vanuit de WMO. Als er sprake is van verzorging of verpleging dan zal dit veelal betaald worden vanuit de ZVW: uw zorgverzekeraar.
Onze medewerkers kunnen u hierover informatie geven.

Wij kunnen u informatie geven over financieringsvormen voor de door u gewenste zorg en/of begeleiding.

Gespecialiseerde vakmensen

Comfortzorg werkt met goed opgeleide gespecialiseerde begeleiders, gedragswetenschappers en orthopedagogen. Onze begeleiders zijn SKJ-geregistreerd. Dat is aan speciale bevoegdheid om met Jeugdigen te mogen werken. Onze regiomanager of wijkverpleegkundige besteedt veel aandacht aan het selecteren van het juiste team. U krijgt een vaste eigen hulpverlener of een klein team van hulpverleners.

Wilt u onze medewerkers bekijken? Klik hier.

partners

Mocht tijdens of voorafgaand aan een traject duidelijk zijn dat er andere hulp wenselijk is dan wordt dit meegenomen in het begeleidingstraject. Wij werken samen met diverse instanties voor bv. gespecialiseerde diagnostiek, tijdelijk verblijf of specifieke therapie.

Goede zorg en begeleiding

Comfortzorg biedt een breed pakket aan diensten voor u, uw kind en/of uw gezin. Uw hulpvragen kunnen zeer divers zijn en wij bieden zorg op maat. Comfortzorg is breed inzetbaar en kijkt per persoon en per situatie naar wat er nodig is. Persoonlijk en gericht op uw wensen.

Aanmelden via de website

U kunt zich hier aanmelden of klik op de button 'direct aanmelden' in de header van deze pagina. Onze medewerkers nemen dan binnen twee werkdagen, en vaak eerder contact met u op.

Aanmelden via de telefoon

U kunt zich ook aanmelden via de telefoon. Onze medewerkers staan elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur voor u klaar.

Via een verwijzer

Verwijzers, zoals huisartsen, medisch specialisten en de gemeenten, hebben een belangrijke rol in snel en goed verwijzen van patiënten naar de zorg die ze nodig hebben. U kunt uw patiënt hier aanmelden.

met een indicatie

Heeft uw kind verzorging of verpleging nodig? Dan stelt onze wijkverpleegkundige de indicatie en regelen wij de financiering vanuit de zorgverzekering. Soms is er sprake van een beperking die langdurig is en het zelfstandig leven beperkt. In dat geval is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg mogelijk. Onze medewerkers kunnen u daar over informeren. U kunt hier starten met uw aanvraag. Heeft u nog geen indicatie dan duurt het verwerkingsproces ongeveer drie weken.