De training Observeren & Rapporteren komt regelmatig terug binnen het trainingsschema van onze medewerkers, maar dezekeer hebben we gekeken hoe we de cursus konden opfrissen en verbeteren door deogen van onze Ambulant Begeleiders.


In de afgelopen periode hebben alle ambulante begeleiders van Comfortzorg eencursus Observeren & Rapporteren gevolgd via de ComfortzorgAcademy. Decursus bestond uit twee fysieke bijeenkomsten van elk drie uur, waarin alleaspecten van observeren en rapporteren aan bod zijn gekomen. Bovendien zijnalle begeleiders aan de slag gegaan met online opdrachten om zich verder te verdiepenen ontwikkelen op dit vlak.

Rapporteren is een essentiële en kritieke taak om belangrijke informatie vastte leggen en over te dragen aan andere begeleiders en (zorg)teams. Hetrapporteren helpt ervoor te zorgen dat de zorg en begeleiding naadloos wordtgecoördineerd, de continuïteit wordt gewaarborgd en dat begeleiders enzorgverleners goed geïnformeerd zijn over de toestand van onze cliënten. Eenbelangrijke skill in het vakgebied dus.

Rapportages moeten feitelijke informatie verstrekken zonder vooroordelen ofsubjectiviteit. Met onze nieuwe cursus denken we na over goedecommunicatievaardigheden, zorgvuldigheid en een systematische aanpak om dejuiste informatie op het juiste moment over te brengen aan de juistemensen. 

 

Tijdens de cursus werden de begeleidersgestimuleerd om te oefenen met observeren. Ze hebben samen met een collegagereflecteerd op hun eigen handelen tijdens observaties, zoals hoe ze eensituatie benaderen en hoe dit hun observaties beïnvloedt. Ook hebben ze ouderapportages opnieuw bekeken met de nieuw opgedane kennis. Zo wordt de besprokenlesstof direct in de praktijk toegepast. 

 

De discussies over meer afstemming inrapportages, het vaststellen van observatiedoelen en het werken metobservatieschema's hebben interessante nieuwe inzichten opgeleverd. Er isnagedacht over hoe men rapportages nog objectiever kan maken en hoeinterpretaties kunnen worden vermeden, zonder de eigen mening te latendoorschemeren. Bovendien hebben de begeleiders zich afgevraagd hoeveel invloedzij, als ogen en oren in het gezin, uiteindelijk hebben op de besluiten diegenomen worden wanneer de rapportages worden gebruikt.

Kortom, de cursus Observeren & Rapporteren in de zorg voor AmbulanteBegeleiders was een leerzame exercitie en hiermee hebben we weer stappen gezetnaar effectieve en transparante communicatie, en zoals altijd, met het doel omde zorgkwaliteit te verbeteren.