iedereen heeft recht op juiste en passende zorg

Wanneer u afhankelijk wordt van zorg dan is het fijn om te weten hoe de zorg gefinancierd moet worden. Want dat kan op velerlei manieren. Iedereen heeft rechtop zorg als dat nodig is.  De financiering van de zorg en begeleiding en behandeling van Comfortzorg kan door middel van eenindicatie geboden worden, door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of met particuliere financiering. Comfortzorg heeft contracten met het zorgkantoor (WLZ), met alle zorgverzekeraars (ZVW), met alle gemeenten voor de WMO en voor de Jeugdwet.

Bekijk hier een handig overzicht van alle financieringsvormen of lees alle informatie over de verschillende financieringsvormen hier onder.

Verschillende financieringsvormen
Financiering voor verplegingen verzorging (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. Wie in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten. U verzekert daarmee zorg uit het basispakket, maar u kunt ook aanvullende pakketten afsluiten. In het basispakket kunt u denken aan thuiszorg, de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. Ook de uitleen en verhuur van hulpmiddelen behoren tot het basispakket. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw.

Verpleging en verzorging valt onder de Zvw als deze samenhangt met ‘eenbehoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’. Om te bepalen of u in aanmerking komt maakt onze wijkverpleegkundige een indicatie. De kosten voor de zorg vanuit de Zvw zijn maximaal het eigen risicobedrag van uw polis. De factuur van uw zorg gaat vanuit Comfortzorg direct naar de zorgverzekeraar.

NB. Wanneer er alleen verzorging nodig is, kan zorg thuis ook onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen.

Langdurige zorg thuismet 24-uurs toezicht (WLZ)

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf bij u thuis(of instelling) met een blijvende zorgbehoefte. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op zorg en/of begeleiding en u niet alleen kunt wonen omdat er toezicht nodig is.

Of en in welke mate u aanspraak heeft op persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging vanuit de WLZ is afhankelijk van welk zorgprofiel is geïndiceerd en welke zorg daarbij hoort. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt deze indicatie met het best passende zorgprofiel vast en vermeldt dat in het indicatiebesluit. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar met de door hen gestelde indicatie kunt u van ons uw zorg en/of begeleiding thuis ontvangen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt betaalt hiervoor premie aan de overheid. Hieruit wordt deze Wlz-zorg betaald. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor de WLZ-zorg thuis betaalt u een lagere eigen bijdrage dan voor de zorg met verblijf in een instelling. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK. De factuur van uw zorg en begeleiding sturen wij direct naar het zorgkantoor. 

NB. Soms valt de verpleging onder de Zorgverzekeringswet. Dat is het geval wanneer de verpleging plaatsvindt onder leiding van de behandelend medisch specialist van het ziekenhuis.

Begeleiding en lichteverzorging voor volwassenen (WMO)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Er kan een aanvraag voor ondersteuning bij de gemeente worden gedaan, wanneer er geen andere mogelijkheid is om de hulpvraag op telossen. Ondersteuning is in dit geval huishoudelijke hulp, begeleiding in allerlei vormen, zoals individueel bij u thuis of in een groep en eventuele lichte verzorging.

Deze ondersteuning kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin u/ de verzekerde woont. Een medewerker van een wijkteam zal met u in gesprek gaan en bespreken welke mogelijkheden er zijn. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage per maand die door de gemeente aan u gefactureerd wordt. De factuur van de geboden ondersteuning gaat vanuit Comfortzorg direct naar de gemeente.

NB. Voordat u een aanvraag kunt doen voor de WMO moet u kunnen aantonen dat u geen andere oplossing heeft dan gemeentelijke ondersteuning. Hulp nodig? Stel uw vraag hier.

hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij uw financieringsaanvraag?

Begeleiding en verzorging voor jeugdigen (JeugdWet)

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Onder deJeugdwet vallen verschillende vormen van jeugdhulp. Jeugdhulp is er voorkinderen en jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij psychische problemen, opvoedingsproblemen of gedragsproblemen. Jeugdhulp is er bijvoorbeeld ook voor kinderen of jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Is de situatie onveilig? Ook dan kan iemand via de Jeugdwet geholpen worden.

Deze zorg kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin u/ de verzekerde woont. Ook kan uw huisarts of specialist u direct verwijzen waarmee wij dan voor u een aanvraag doen bij de gemeente. Voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage. De factuur van de begeleiding gaat vanuit Comfortzorg direct naar de gemeente.

NB. Is de hulp ook nodig nadat iemand 18 jaar is geworden? In enkele gevallen kan de Jeugdwet nog toegepast worden aan jongeren vanaf 18 jaar tot max. 23 jaar. Bij Comfortzorg maken we ruim voor de leeftijd van 18 jaar een plan voor wat er in de toekomst nodig is en wat daarin de mogelijkheden zijn.

Verzorging, verplegingen begeleiding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB)

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, en daarvoor een indicatie gekregen heeft kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is een budget waarmee uzelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden zoals een PGB-overeenkomst en een goedgekeurd zorgplan.

Iemand met een PGB is principe vrij om zelf zijn of haar zorgverleners te kiezen en in te huren. De overheid stelt wel een aantal voorwaarden aan de keuze van de door uw zorgverlener: Lees hier. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een PGB? Wij voorzien u graag van informatie via onze veelgestelde vragen sectie of neem direct contact op.

Aanmelden voor verzorging, verpleging of begeleiding?
Klik hier om uw aan te melden.

Particuliere verzorging, verpleging en begeleiding

Zorg inkopen kan u voor veel vragen stellen. Comfortzorg maakt het u zo makkelijk mogelijk. Wij kunnen direct voor u starten, ook zonder indicatie.

Wie hulp in het huishouden nodig heeft of ondersteuning bij de administratie of naar de dagbesteding wil, kan dat bij Comfortzorg regelen. Ook extra verzorging of verpleging kunnen wij u direct bieden zonder indicatie. U kunt kiezen voor particuliere financiering als u:

A. wacht op uw indicatie of geen indicatie wenst, en/of
B. u extra zorgbehoeften heeft.A. U wacht op uw indicatie

Als u (nog) geen zorgindicatie heeft ontvangen voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, begeleiding, of verzorging, moet u de particuliere hulp zelf betalen. Nadat wij uw wensen besproken hebben kunnen we een offerte maken zodat u weet welke kosten in rekening gebracht worden. Als u aantoonbaar hulp nodig heeft, maar (nog) geen officiële indicatie, kunt u een deel van deze kosten van de belasting aftrekken. Lees hier hoe.

Als u op korte termijn of per direct hulp nodig heeft, kunt uzélf vast in actie komen en hulp inschakelen. De ondersteuning via de gemeente of de zorgverzekeraar volgt dan later en vanaf moment dat de indicatie geldt wordt dan de betaling overgenomen door de gemeente, zorgverzekeraar of overheid. Direct een aanvraag doen? Start hier.


B. U heeft extra zorgbehoeften


Het komt voor dat u extra wensen heeft naast de reguliere zorg. U kunt zonder indicatie zorg inkopen, geheel op maat. Wij bieden meerdere diensten aan particuliere cliënten. Het kan ook zijn dat u nog geen echte zorg nodig heeft maar wel graag wil dat er op afgesproken tijden even contact met u wordt opgenomen om te bespreken hoe het gaat. Soms kunnen we zorgen dat dit betaald wordt door bv de zorgverzekeraar maar ook met een particuliere financiering is dit mogelijk.  

Comfortzorg biedt veel soorten ondersteuning aan: Wilt u hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie? Of zoekt u iemand die af en toe mee gaat wandelen? Of meegaat naar het ziekenhuis? Of iemand die eten kookt, u gezelschap houdt en meegaat naar theater of toneel? Het is allemaal mogelijk.

Onze medewerkers die uw vragen of aanmelding voor de zorg, begeleiding en ondersteuning verzorgen kunnen u meer informatie geven en middels een offerte kunnen wij u informeren over de kosten. Meer informatie nodig? Klik hier.

Niet gevonden wat u zocht? Stuur een bericht
Onze servicemedewerkers antwoorden doorgaans binnen 48 uur.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.